Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„Growing Pains. Sztuka Skalowania Przedsiębiorstw”

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§1 

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy growingpains.pl
 2. Oferta – towary i usługi umieszczone na stronie internetowej www.growingpains.pl
 3. Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
 4. Sprzedający: 

Inventity Foundation,

Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk,

NIP: 7010226169, REGON: 142332835, KRS: 0000350684

KONTO BANKOWE: 86 1240 6322 1111 0010 3416 7929 

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.


 1. Dane kontaktowe: Inventity Foundation, Al. Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk,      e-mail: sklep@growingpains.pl

 1. Adres do reklamacji:

Inventity Foundation

Al. Grunwaldzka 472B, 

80-309 Gdańsk


 1. Sklep – serwis internetowy www.growingpains.pl 1. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 2. Konsultacje – usługa doradcza, realizowana on-line. Minimalna zamawiana jednostka to 30 minut. Usługa realizowana on-line.
 3. Cena rynkowa – cena sprzedaży produktu na rynku ustalona przez wydawcę.
 4. Umowa – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 6. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 7. Cennik dostaw – znajduje się pod adresem www.sklep.growingpains.plZamawiam” w zakładce „Dostawa i płatność” 
 8. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.sklep.growingpains.pl
 9. Dowód zakupu – dokument „Dowód zakupu”, faktura, wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 10. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 11. Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych. Płatności online obsługuje firma Blue Media.
 12. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 13. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi;
 14. Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy;
 15. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 16. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

§ 2 Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 1. dodanie do koszyka produktu 
 2. wybór rodzaju dostawy
 3. wybór rodzaju płatności
 4. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 1. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 1. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 2. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 4. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 7. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli zamówienie zostało uprzednio przez niego opłacone, chyba że sprzedaż odbywa się systemie Przedsprzedaży. 
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów, wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy. 
 9. Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

§ 3. Ceny produktów i usług

 1. Ceny produktów i usług oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym towarze. 
 2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:  - wyrażone są w złotych polskich;  - zawierają podatek VAT;  - nie zawierają kosztów przesyłki. 
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

§ 4. Modyfikacja składanych zamówień

 1. Dokonywane przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. 
 2. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 5. Formy płatności

 1. Płatności są obsługiwane przez spółkę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590, operatora serwisu płatności BlueMedia.

 

 1. W przypadku płatności kartami kredytowowymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 1. W przypadku wyboru systemu PayPal, wiąże się z dodatkową opłatą.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

§ 6. Czas realizacji zamówienia


 1. Na stronie Sklepu przy każdym towarze podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Sklep wyśle do Klienta zamówione towary, nie jest równoznaczny z czasem jego dostarczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie czas dostępności towaru + przewidywany czas dostawy i nie może przekraczać 30 dni od dnia złożenia zamówienia, chyba że sprzedaż odbywa się systemie Przedsprzedaży.
 2. Towary widoczne na stronie internetowej Sklepu są przygotowywane do wysyłki w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania przez pracownika Sklepu opłaty za zamówienie. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania przez pracownika Sklepu opłaty za zamówienie do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Wyjątkiem są towary oznaczone adnotacją “Przedsprzedaż”, w opisie których podana jest przewidywana data wysyłki (przewidywana data wysyłki może ulec zmianie). Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. 
 3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera, zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności. 
 4. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki uzależniony jest od czasu dostarczenia towarów przez wybranego przez Klienta przewoźnika i wynosi:  - Poczta Polska 3-5 dni roboczych + czas dostępności towaru;  - Kurier: 1 dzień roboczy + czas dostępności towaru; 
 5. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Ceny kosztów dostaw dostępne są pod adresem: www.growingpains.pl
 6. Zamówiony przez Klienta towar do momentu opłacenia zamówienia stanowi własność Sklepu.

§ 7. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy dostarczony towar: 
 1. w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, 
 1. ma wady lub ma uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu, 

     Klient ma prawo złożyć reklamację. 

 1. W przypadkach określonych w ust. 2, Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.
 1. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@growingpains.pl. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisu przyczyn jego reklamacji.
 2. Reklamowany towar powinien zostać wysłany z dopiskiem „REKLAMACJA” na adres: Inventity Foundation, Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk.
 1. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.
 2. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji.
 3. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, bądź też będzie pociągała dla Sklepu nadmierne koszty, Klient będzie miał prawo domagać się odpowiedniego obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 
 4. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. 

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: datę, imię, nazwisko, informację o przedmiocie umowy oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym growingpains.pl, jak również winno być podpisane.
 5. Odstępując od umowy kupna Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz Zwracany towar powinien zostać wysłany z dopiskiem „ZWROT” na adres: Inventity Foundation, Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk.

§ 9. Dane osobowe


 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów jest Inventity Foundation z adresem siedziby: Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usługi, w tym umożliwienia zawierania umów sprzedaży produktów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia oraz wykonania umowy sprzedaży produktu. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 2. W przypadku złożenia zamówienia na produkt, dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, dane do wystawienia faktury, jeśli dotyczy) udostępniane są przez Inventity Foundation kontrahentowi Klienta (Dystrybutorowi – obsługa magazynu oraz wysyłka produktu). 
 3. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;
  2. prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
  4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem https://growingpains.pl/polityka-prywatnosci.pdf 

§10

Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2017 r. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 
 3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione. 
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów